Selecteer een pagina

Marketing wordt in de non-profit sector vaak in één zucht genoemd met sales en reclame. Bij marketing staat marktgerichtheid centraal. Een marktgerichte organisatie volgt het handelen van consument en concurrent en vertaalt dit naar strategische plannen. De ontwikkeling en implementatie van een marketingstrategie verloopt via zes stappen.

Stap 1: vertrekpunten

Je begint met het vaststellen van de vertrekpunten van de organisatie. Wat is de missie, visie en de doelstellingen? Vervolgens maak je een externe en interne analyse. De markt wordt in kaart gebracht, welke trends zijn er, hoe doen de concurrenten het, wat zijn behoeften bij de afnemer? En hoe doet het bedrijf het zelf eigenlijk, staat het er financieel gezond voor en is bijv. de ICT en marketing op orde?

Hieruit volgt de strategische analyse. In een SWOT-analyse worden de belangrijkste kansen en bedreigingen en sterktes en zwaktes bij elkaar gezet. Daaruit volgen de belangrijkste aandachtspunten voor de organisatie. Er zijn twee opties. Optie 1: de doelstellingen van de organisatie worden behaald en er is niks aan de hand. Alleen aanpassing of optimalisering van het operationeel marketingplan is nodig. Mogelijkheid 2 is dat de doelstelling van de organisatie niet behaald wordt. De strategie moet worden herzien.

marketingstrategie zes stappen

Handhaven of herzien?

Als blijkt dat de marketingstrategie moet worden herzien, zijn er verschillende mogelijkheden. Kies voor een strategie die zich richt op groei, of op concurrentie, of op waarde. De bepaling van een marketingstrategie gebeurt onder meer via deze criteria;

  • lost deze marketingstrategie het kernprobleem op;
  • worden de doelstellingen behaald;
  • maakt de optie gebruik van sterktes en kansen?

Uit de marketingstrategie-keuze vloeit dan voort wat de marketingdoelstellingen zijn, de manier waarop gesegmenteerd wordt, wie de doelgroep is, wat de positionering wordt en het daaruit volgende merkenbeleid. Dit staat in het operationeel marketingplan. Gevolgd door de middelenmix, klassiek aangeduid met de vier P’s. Product, prijs, plaats en promotie. En dat is waar het vaak misgaat. Voor veel mensen is marketing hetzelfde als de P van promotie. Vanwege de verschuiving van product- naar klantgerichte marketing, spreken we steeds vaker van de vier C’s. Core benefit, Cost for Customer, Convenience en Communication. Het past beter bij de huidige praktijk en zorgt hopelijk voor beëindiging van deze begripsverwarring!

Meer lezen?